Walne Zgromadzenie 17-06-2017

Pisz, 11.05.2017r
.
                                                                                                             
 
 
                                                                Wszyscy Członkowie
                                                                Koła Łowieckiego Nr 1
                                                                ,,Puszcza” w Piszu
 
                     Zarząd Koła Łowieckiego Nr 1 ,,Puszcza” w Piszu zawiadamia, że na podstawie § 55 Statutu PZŁ zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie na dzień 17.06.2017 roku (sobota) o godzinie 9:00  w Sali Starostwa w Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1.
 
Porządek obrad zebrania
 
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzenie.
 5. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Koła.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za sezon 2016/2017.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła.
 9. Dyskusja nad Sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła
     za sezon 2016/2017, oraz zatwierdzenia sprawozdania z budżetu za sezon
     2016/2017.                                   
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
12. Głosowanie nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła.
13. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na sezon
      2017/2018.                                                          
14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła 
       na sezon 2017/2018.
15. Głosowanie w sprawie propozycji uchwał Zarządu Koła wg załącznika nr 1.
16. Głosowanie w sprawie propozycji uchwał Członków Koła w/g załącznika nr 2.
17. Wolne wnioski.
18. Dyskusja.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
                                          
 
Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Koła dostępny w siedzibie Koła.
 
Przypomina się wszystkim członkom Koła o obowiązku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.
 
 
                                                                                               ZARZĄDPolityka cookies